Wat e Misère fir de Bëtong_

AMPHIOUVERTANNÉEACADÉMIQUE2013-14SÉRIEX

ÀL’OCCASIONDU10E  ANNIVERSAIREDELACRÉATIONDEL’UNIVERSITÉDULUXEMBOURG

Wat e Misère fir de Bëtong:

10 mol manner Zuchfestegkeet wéi Drockfestegkeet

Danièle Waldmann

Dësen Ëmstand féiert zou enger Rei Problemer, déi an de leschten 10 Joer eng Partie vu Fuerschungsaktivi- téiten am Massivbau op der Uni Lëtzebuerg mat sech bruecht hunn. Hei ginn Theme wéi d’Arméierung mat stoolene Faseren, d’Zoustandsbewäertung vu Brécken, néiaarteg Bëtongsrezepter an d’Probematik vun der Rëssbildung bei enger Chape ugeschwaat.

Cet cycle de conférencesestouvertàtous. L’Universitédélivredes attestationsde participation.

www.uni.lu

 

Facebooktwitterpinterestmailby feather